Ökad respekt och förståelse för personer med dyslexi

En människa är en helhet där styrkor och utmaningar är självklara byggstenar som finns hos oss alla. Vi är alla skapta olika av naturen och är bra på olika saker men genom att vi i det moderna samhället skapat normer där bara vissa styrkor premieras går vi miste om massor av potential samtidigt som det skapar stort personligt lidande. Så kan vi såklart inte ha det och därför arbetar Stiftelsen för att öka respekt och förståelse för alla med dyslexi.

Dyslexialand – ett land av möjligheter och nya perspektiv

Stiftelsen har ett eget land, Dyslexialand. Där arbetar vi för ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi, självklart med styrkor och förmågor i fokus. Dyslexialand finns på Facebook och Instagram. Bli medborgare genom att följa oss i sociala medier.

Välkommen till Dyslexialand på Facebook

”Till alla som har dyslexi vill jag säga att jag vet hur det känns. Vi är jättemånga som har det så du är inte ensam.”

H.K.H Prins Carl Philip


Fakta om dyslexi

Dyslexi i siffror

Hela 5-8 procent av Sveriges befolkning har dyslexi. Det innebär 500 000 – 800 000 personer. Det sägs att fler killar har dyslexi medan andra menar att dyslexi är jämt fördelat mellan könen men att dyslexin märks mer hos killar.

Dyslexifakta

Dyslexi är latin och betyder svårigheter med ord. Dessa svårigheter beror på att hjärnan hos en person med dyslexi är kopplad på ett lite annat sätt vilket gör att personen i fråga kan ha svårt med stavningen och/eller ha svårigheter med att sätta ihop bokstävernas olika ljud (fonem) till ord. Hos en person med dyslexi automatiseras heller inte läsningen i lika hög grad som hos en person utan dyslexi varför läsningen ofta blir långsammare och stakigare.

I Sverige är dyslexiforskningen problemfokuserad. Man pratar om dyslexi enbart i termer av nedsatt läs-och skrivförmåga. Lägg till att läsning och skrivning ligger högst upp i skolhierarkin vilket gör att personer med dyslexi automatiskt hamnar långt ned i jämförelse med sina klasskamrater. Redan på lågstadiet börjar således känslan av att vara sämre ”än alla andra” att cementeras. Många personer med dyslexi vittnar om att denna känsla följer dem som en skugga genom hela livet och hindrar dem från att våga utveckla och använda sin potential fullt ut.

Dyslexistyrkor

En person med dyslexi har en hjärna som är kopplad på ett annat sätt vilket skapar utmaningar vid avkodning av platt text. Det vet de flesta. Men att den här kopplingen för med sig många styrkor och förmågor är det inte lika vedertaget. Därför är det hög tid att vi börjar uppmärksamma typiska dyslexistyrkor. Vi vill ju inte att någon potentiell Steve Jobs, Daniel Ek, Helena Bergström, Selma Lagerlöf, Benny Andersson, Ingvar Kamprad eller Hans Rosling inte ska våga använda sin potential pga dåligt självförtroende baserat på svårigheter med läsning. , men ingenting om fördelarna med att ha en hjärna som fungerar på ett annat sätt.

En icke-dyslektiker som lär sig läsa använder båda hjärnhalvorna till att börja med. Men allt eftersom att läsningen automatiseras flyttar den över till vänster hjärnhalva. En person med dyslexi däremot, fortsätter läsa med båda hjärnhalvorna vilket gör att läsningen går trögare och inte automatiseras i lika hög grad.

Nedan följer en sammanfattning av dokumenterade dyslexistyrkor i punktform

 • Förmåga att tänka utanför satta ramar och boxar
 • Förmåga att tänka i bilder och i 3D
 • Intuition
 • Klurighet
 • Problemlösning
 • Kreativitet
 • Bra på att se och förstå sammanhang
 • Bra på att se stora sammanhang och avvikande mönster

Flera företag och organisationer har börjat uppmärksamma och använda dyslexistyrkor för att stärka sina respektive organisationer. En av dessa är Storbritanniens underrättelsetjänst MI6 som nyligen anställde 120 dyslektiker i arbetet med att upptäcka och avvärja terrorhot. Anledningen är just dyslektikers förmåga att se avvikande mönster i stora mängder information

För att personer med dyslexi ska komma till sin fulla potential och få bort känslan av skam behövs tre saker:

 • Kunskapsspridning i skolan och arbetslivet om vad dyslexi beror på och vilka utmaningar en person med dyslexi möter i dessa sammanhang och hur man enkelt kan komma runt dessa utmaningar.
 • Tidig upptäckt i skolan och rätt hjälp direkt. För barn med dyslexi som får hjälp i första klass ökar chanserna att slippa läs och skrivsvårigheter kopplade till dyslexi med hela 80 procent. För barn med dyslexi som får hjälp i högstadiet är motsvarande siffra 15 procent.
 • Sprida kunskap om dyslexistyrkor specifikt, och vinsten av att vara olika generellt. Genom att vidga normen så att fler får vara med finns enorma vinster att hämta, för företag, för samhället och för den enskilda individen.

I en perfekt värld skulle normen vara att alla är olika, dit vill vi nå.