Hink finns

I juni 2022 lanserades informationsmaterialet Hink finns – ett informationsmaterial om ungas alkoholanskaffning via sociala medier. Materialets namn, “Hink finns”, kommer ifrån ett vanligt uttryck i profilnamn på så kallade hinkkonton, konton på sociala medier som skapas av personer som säljer eller på annat sätt erbjuder alkohol till unga. Informationsmaterialet är framtaget av Prinsparets Stiftelse i samarbete med Systembolaget och innehåller information från bland annat Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) och polisen.se. 

På uppdrag av Systembolaget har CAN kartlagt hur unga anskaffar alkohol, och i och med det funnit att 12 procent av barn och unga i åldrarna 16 till 21 år har köpt alkohol via sociala medier. Att barn och unga på olika sätt får tillgång till alkohol har varit en utmaning i alla år, men i och med digitaliseringen har sätten förändrats. Många vuxna saknar en uppdaterad bild av hur unga införskaffar alkohol. Tanken med informationsmaterialet Hink finns är inte att bidra till oro, utan snarare att bidra med kunskap så att vi som trygga vuxna i närhet av barn och unga kan ha koll på läget och stötta utan att döma eller projicera våra egna rädslor på dem. Samtal om nätvardagen mellan barn, unga och vuxna är en viktig skyddsfaktor mot utsatthet. Vår förhoppning är att du med detta material som stöd känner dig trygg och väl förberedd, så att du kan initiera livsviktiga samtal om alkohol med unga i din närhet. 

Syftet med informationsmaterialet är att ge dig som trygg vuxen i närheten av barn och unga kunskap om ungas alkoholvanor, kopplingen till sociala medier samt verktyg för att agera både i förebyggande syfte och senare skeden.