Fakta om dyslexi

Dyslexi statistik

I Sverige har 5-8% av befolkningen dyslexi. Det betyder att det finns åtminstone en halv miljon dyslektiker bara i Sverige. Det motsvarar minst en dyslektiker i varje klass. Det sägs att fler killar har dyslexi, men en del forskare menar att dyslexi faktiskt är jämnt fördelat mellan könen men att mörkertalet bland tjejer är större.

Vad är dyslexi?

Dyslexi är ärftligt och klassas som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) där även diagnoserna ADHD och autism ingår. Kort och gott handlar dyslexi om ett annat sätt att fungera där en tar till sig och förmedlar kunskap annorlunda.

Dyslexi betyder svårigheter med ord på latin och detta bottnar i hjärna som fungerar lite annorlunda. Bland annat är cellerna annorlunda organiserade och att den bunt med nervtrådar som förbinder de båda regionerna i hjärnan som hanterar tal och språk är inte lika omfångsrik. Men den kanske största skillnaden finns hos de så kallade minikolumnerna, små enheter i hjärnan som skickar signaler mellan varandra. Hos en dyslektiker är avståndet mellan minikolumnerna större, vilket innebär att signalerna måste förflytta sig en längre sträcka. Resultatet blir, bortsett från svårigheter med ord, en hjärna som har lätt för att skaffa sig en tydlig överblick av en stor mängd information, som uppfattar hela bilden och som gör unika kopplingar. Detta skapar goda förutsättningar för att exempelvis lösa komplexa problem. Hos personer med minikolumnerna som är tätare packade ökar istället förmågan att fokusera på detaljer och specialisera sig. Allra tätast sitter de hos personer med autism. 

Synen hos en dyslektiker fungerar även lite annorlunda. Blicken rör sig mer och det gör det svårare att fixera texten ord för ord. Detta beror på att dyslektiker har ett symmetriskt seende, vilket innebär att en tar in information från hela synfältet, även det som sker i periferin. Detta förklarar återigen varför dyslektikers har lätt för att skaffa sig en tydlig överblick. 

Dyslexistyrkor

Dyslektikers annorlunda kopplingar i hjärnan skapar förutsättningar för en rad särskilda styrkor. Här är några exempel:

 • Tänka utanför boxen
 • Visuell förmåga, t ex tänka i bilder och tredimensionellt
 • Problemlösning
 • Kreativt tänkande
 • Se mönster
 • Förstå sammanhang
 • Skaffa sig en tydlig överblick
 • Skapa minnen utifrån berättelser och upplevelser
 • Knyta samman händelser i ett förlopp
 • Emotionell intelligens
 • Musikalisk
 • Modig
 • Samarbeta
 • Ta hjälp av andra

Dessa styrkor är användbara inom flertal yrken, inte minst som ingenjör, arkitekt eller entreprenör. Några exempel på kända dyslektiker som nått framgång tack vare sitt unika sätt att fungera är Ingvar Kamprad, Alexander Pärleros, Steve Jobs, Daniel Ek, Keira Knightley, Petter Alexis Askergren, Ison Glasgow, Linda Pira, Selma Lagerlöf och Helen Tursten. 

Flera företag och organisationer har börjat uppmärksamma och dra nytta av dyslektikers unika sätt att fungera för att stärka sina respektive verksamheter. En av dessa är Storbritanniens underrättelsetjänst MI6 som anställde 120 dyslektiker i arbetet med att upptäcka och avvärja terrorhot. Anledningen är just dyslektikers förmåga att se avvikande mönster i stora mängder information. World Economic forum har dessutom listat eftertraktade kompetenser på arbetsmarknaden där förmågor som kreativt tänkande och problemlösning toppar listan.  

Trots de självklara fördelarna som dyslexin för med sig har många i Sverige en bild av dyslexi som enbart innebär problem. Detta tros bottna i att dyslexiforskningen till stor del är problemfokuserad, den pratar nästan uteslutande om dyslexi som läs- och skrivsvårigheter. Bilden av dyslexi som enbart ett problem eller hinder medför inte bara dåligt självförtroende hos den enskilde individen utan innebär även att samhället går miste om viktig kunskap och perspektiv. Prinsparets Stiftelse vill därför lyfta fram en mer nyanserad bild av dyslexi och skapa förutsättningar för dyslektiker att nå sin fulla potential.

 

För att möjliggöra detta behövs tre saker:

 • Kunskapsspridning i skolan och på arbetsplatser. Vi behöver lära oss om dyslexi, vilka utmaningar det innebär och vilka strategier som krävs för att kunna bemöta och komma runt dessa.
 • Tidig upptäckt och god pedagogik. Om dyslexi upptäcks i tidig ålder kan tidiga insatser göras vilket stärker förutsättningen att kunna hantera utmaningarna som följer med diagnosen. Det krävs såklart även att pedagoger har tillgång till olika metoder för att kunna individanpassa undervisningen och låta eleven lära sig på det sätt som passar bäst.
 • Öka kunskapen om dyslexistyrkor. Genom att synliggöra de viktiga styrkorna som följer med diagnosen kan vi vidga normen och arbeta inkluderande. På så sätt stärker vi inte bara enskilda individer utan även samhället i stort.

I en perfekt värld ser vi olikheter som en tillgång och förutsättning för att utveckla ett starkt och dynamiskt samhälle. Dit vill vi komma. 

Vill du lära dig mer om dyslexi?

Ovanstående fakta är till stor del hämtat från boken Älskade dyslexi som vi tagit fram med hjälp av 15 experter inom dyslexi. Boken finns tillgänglig hos Storytel.

Källor

Fernette Eide & Brock Eide, Internationella auktoriteter på området dyslexi och inlärningsvariationer. Författare till boken The advantage of dyslexia.
Gunnar Bjursell, Professor i molekylärbiologi vid Göteborgs universitet. Har arbetat inom en rad tvärvetenskapliga forskningsområden, bland annat kulturmedicin, där man undersöker kulturens betydelse för den mänskliga hjärnan.
Helen Taylor, Forskare inom sociala strukturer vid Cambridge University i England och har utvecklat en helt ny evolutionsteori.
Johan Wiklund, Forskare inom entreprenörskap vid Whitman School of Management vid Syracuse University i USA.
Simon Kyaga, Överläkare i psykiatri och tidigare verksam vid Karolinska Institutet. Han har forskat kring sambandet mellan kreativitet och psykiatriska diagnoser.
Ulrika Wolff, Professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet och hon har forskat i ett par decennier kring läs- och skrivsvårigheter
Svenska Dyslexiföreningen, https://www.dyslexiforeningen.se/vad-ar-dyslexi
World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/