Det inkluderande klassrummet

Prinsparets Stiftelse och Vitec MV arbetar, genom sina respektive verksamheter, varje dag för att bidra till tidig upptäckt och avstigmatisering av dyslexi.  Under det senaste året har vi samarbetat för att förmedla kunskap om dyslexi och belysa vikten av det inkluderande klassrummet.  

Läs nedan, där generalsekreterare för Prinsparets Stiftelse Kim Waller och marknadschefen för Vitec MV Sverige, Nicolina Lottsfeldt, pratar om just detta. 

Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse
Nicolina Lottsfeldt, marknadschef på Vitec MV

Kunskap och förståelse är alfa och omega 

Samtalet inleds med frågan om varför det är viktigt att prata om dyslexi – och varför kunskap och förståelse är viktiga steg på vägen mot en mer nyanserad bild av vad dyslexi egentligen innebär.

Nicolina Lottsfeldt från Vitec MV säger: 

“Dyslexi är så vanligt att man räknar att mellan 5-8 procent av Sveriges befolkning är dyslektiker, vilket motsvarar ungefär 1 till 2 elever i varje klass, desto fler om man räknar antalet elever med någon form av läs- eller skrivsvårighet förutom diagnosen dyslexi. En viktig aspekt för ett inkluderande klassrum är därför att kunna erbjuda samtliga elever en tillåtande miljö – där varje elev tillåts lära och ta till sig information på ett sätt som är tillgänglighetsanpassat utifrån olika behov. På så sätt kan vi med enkla medel minska stigmatiseringen och istället öka förståelsen för varandra och olika sätt att lära.”

Kim Waller från Prinsparets Stiftelse fortsätter: 

“För att öka förståelsen och våra olika sätt att lära är det av yttersta vikt att nyansera bilden av dyslexi och vad det innebär. Många är i stor utsträckning obekanta med de positiva aspekterna av dyslexi och associerar dyslexi endast med inlärningssvårigheter. Vi vill ändra den bilden och istället belysa den enorma potential som uppemot en halv miljon svenskar har. Alla elever har rätt till en likvärdig skolgång, och vid sidan av hjälpmedel är kunskap och förståelse A och O. Vi vill bidra till att samhället i större utsträckning fokuserar på styrkor som individer med dyslexi eller andra funktionsvariationer har. Utan att på något sätt glorifiera eller förminska utmaningarna med vad dyslexi kan innebära behöver vi lyfta styrkor och förmågor som dyslektiker ofta besitter. 

I rapporten Värdet av Dyslexi som Prinsparets Stiftelse har tagit fram en svensk version av tillsammans med EY Sverige lyfts styrkor som är ovärderliga i framtidens arbetsliv och som enligt forskning är vanliga bland personer med dyslexi. Exempel på dessa förmågor är kreativitet, problemlösning, kunna fatta beslut på ofullständigt material och se mönster. World Economic Forum klassar dessa styrkor som de mest attraktiva och efterfrågade hos framtidens arbetsgivare.” 

Vikten av det inkluderande klassrummet 

Framtidens arbetsliv präglas av kreativitet, problemlösning och nya sätt att tänka, därför är det viktigt att elever ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor.  Men hur säkerställer man en inkluderande klassrumsmiljö och vad vet vi egentligen idag om vikten av en inkluderande klassrumsmiljö? 

Kim säger: 

Prinsparets Stiftelses vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva. För att alla barn och unga utifrån sina förutsättningar ska nå sin fulla potential är det oumbärligt att de får rätta villkoren, omständigheterna och verktygen för sitt lärande och en inkluderande klassrumsmiljö är en av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå detta. Dyslektiker tar till sig och förmedlar kunskap på ett annat sätt och därför behöver vi säkerställa att det finns ett bra klassrumsklimat som tillåter elever att vara olika och som tillgängliggör olika inlärningsmetoder.“ 

Nicolina lyfter:  

“Vikten av att arbeta för ett inkluderande klassrum ter sig allt viktigare i dagens moderna samhälle, där den digitala tekniken alltmer implementeras i undervisningssammanhang, både inom samt utanför skolans väggar. Att ge alla elever möjligheten att lära för livet, lägga grunden för motivation och engagemang samt kunna erbjuda varje elev rätt för sin egen utbildning innebär även att möjliggöra elevernas framtid, utan att begränsa i stigmatisering, oavsett vilka behov man som elev har i sitt lärande. För ett inkluderande klassrum behöver vi sätta kunskap och medvetenhet i centrum, synliggöra det som ska läras tillsammans i både arbetslag, klassrum och hemmet.” 

En tekniskt hjälpande hand 

“Användandet av digitala verktyg i undervisningsmiljö gällande dyslexi forskas det kring på olika sätt. Vår erfarenhet är att oavsett verktyg för eleven, kräver det även att läraren och pedagogen har relevant kunskap kring verktygets användande för att på ett så bra och pedagogiskt sätt som möjligt kunna stötta eleven i undervisningen. Det behöver finnas strategier, motivation och kunskap bakom användandet. Det är även viktigt att eleven med dyslexi får ett verktyg som eleven själv kan arbeta med, användandet av digitala verktyg är individuellt och individbaserat – alla verktyg fungerar inte för alla. För ett optimalt och inkluderande klassrum behöver undervisningen erbjudas med stöd i olika lösningar och strategier, inte enbart för ett generellt program”, 

säger Nicolina, och fortsätter:   

“Varför är det då bra att erbjuda digitala verktyg och assisterande teknologi för ett inkluderande klassrum? Assisterande teknologi är just detta, eleven stöttas i sin läsning och skrivning, kan enklare följa med i undervisningens innehåll utifrån sina förutsättningar samt avlastar arbetsminnet då fokus inte ständigt behöver upptas för att tyda de enskilda bokstäverna. Dyslexi är individuellt, det ser inte likadant ut för alla dyslektiker – vilket även innebär att stödet behöver vara individuellt utformat. Lässtrategier tillsammans med evidensbaserad undervisning och assisterande teknologi är en förutsättning vi behöver sätta i ett sammanhang i klassrumsmiljön för att den ska vara ett stöd för elevens lärande och utveckling, öka självkänslan hos eleven samt vara ett inkluderande och tillgängligt arbetssätt.” 

Bilden måste nyanseras 

Dyslexi förknippas hos många endast med svårigheterna som det innebär, då styrkorna under lång tid har legat i det dolda. Om vi nyanserar bilden kan förståelsen för personer med diagnosen öka, och om lärare får ökad kunskap om tekniska hjälpmedel kan tillgängligheten i skolan öka.  

Som organisationer strävar vi efter att tillsammans, genom våra olika perspektiv och verksamheter, öka förståelsen för dyslexi och kunskapen om läs- och skrivteknik. Vår yttersta ambition är att alla barn och unga har förutsättningar att ta den utbildning de drömmer om och nå sin fulla potential. 

Vill du veta mer om dyslexi och det inkluderande klassrummet? Titta på videon nedan där vi berättar mer om detta i samarbete med specialpedagogen och läromedelsförfattare Elisabeth Marx.